Kindbehartiging

Wat kan een Kindbehartiger betekenen in scheidings- en omgangszaken? In een scheidingssituatie is het de taak van de advocaat om de belangen van zijn cliënt te behartigen en te vertegenwoordigen. Die taak dwingt de advocaat om partijdig te zijn: dat hoort bij de rol die hij heeft en daar ligt ook de kracht van de advocaat. Ook is het voor de advocaat belangrijk de belangen van het kind in het oog te houden en de-escalerend te werken. Wanneer er sprake is van een scheidingssituatie waar kinderen bij betrokken zijn, kunnen de belangen van het kind klem raken tussen de belangen van zijn ouders. Vader en moeder worden door hun advocaten met raad en daad bijgestaan om de scheiding af te wikkelen en de advocaten hebben daarbij als taak om het beste resultaat voor de eigen cliënt te behalen. Binnen het scheidingsproces dienen ook de belangen van ieder kind zorgvuldig geborgd te worden. Dit bij voorkeur door een neutraal iemand, een professional die kennis heeft van het juridisch speelveld, maar niet functioneert als procespartij. Iemand die er voor het kind is, die ervaring heeft in omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie en daarnaast de ontwikkelingsfasen van kinderen en het scheidingsproces kent. Een advocaat is vanwege zijn rol nooit neutraal. Gedragsrechtelijk mag een advocaat bovendien niet zomaar met het kind praten. Het is daarom nodig dat een andere professional de belangen van het kind vertegenwoordigt: de Kindbehartiger.

Stem van het kind wordt gehoord

De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind gehoord wordt binnen het scheidingsproces. In lijn met zowel artikel 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind als artikel 809 Burgerlijke Rechtsvordering, vervult de Kindbehartiger een onmisbare rol om de stem van ieder kind te horen, ongeacht de leeftijd. De Kindbehartiger helpt het kind om zijn wensen in een scheidingssituatie helder te krijgen en te vertolken naar zijn ouders, hun advocaten, de hulpverlening en de rechtbank. De Kindbehartiger werkt verbindend naar alle betrokkenen bij de scheidingssituatie. Via de Kindbehartiger kunnen kinderen participeren in de scheidingszaak voor zover die hun belangen raakt. Tegelijkertijd wordt rekening gehouden met de kwetsbare positie waarin kinderen zich bevinden. Het is immers belangrijk kinderen zoveel mogelijk buiten het juridisch proces te houden, maar hun stem wél vanaf het begin een volwaardige plek te geven bij de afwikkeling van de scheiding.

Werkwijze

De Kindbehartiger praat met het kind en vertolkt zijn of haar mening op een neutrale en deskundige manier, rekening houdend met de leeftijd en behoeften van het kind. De Kindbehartiger kent de (scheidings)problematiek, verzorgt ondersteuning, weet mogelijke interventies te benoemen en te adviseren, heeft kennis van het juridisch speelveld en bewaakt de eigen expertise. De Kindbehartiger weet wanneer er al dan niet moet worden doorverwezen, zodat steeds maatwerk ondersteuning kan worden geboden. De Kindbehartiger werkt hierbij veelvuldig samen met andere (sociale) professionals binnen zijn netwerk en houdt daarbij steeds de regie vanuit de positie van het kind. Deze werkwijze draagt ertoe bij dat de stem van het kind al vanaf het begin van de procedure gehoord wordt, zodat er eerder – en daardoor mogelijk preventief – hulpverlening kan worden ingezet en het kind zich sneller weer vrij kan bewegen tussen zijn ouders en overige belanghebbenden. Dit verkleint de kans op een voortslepend conflict, door onnodig lang procederen, dan wel de inzet van een onnodig hulpverleningstraject of de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming. Met de tijdige inzet van een Kindbehartiger komen kinderen en hun ouders sneller op de juiste plek, is er minder kans op escalaties en naast elkaar functionerende instanties. Dit heeft een kostenbesparend effect voor de maatschappij en de ouders en draagt daarmee bij aan de kwaliteit en effectiviteit van het scheidingsproces, primair belicht vanuit de positie van het kind. In opdracht van beide (gezaghebbende) ouders of op last van de rechter, kan de mening van het kind, ongeacht de leeftijd, in een vroegtijdig stadium inzichtelijk worden gemaakt via de Kindbehartiger, iets dat ieder kind verdient.

Deze getrainde professional:

  • is geschoold in het voeren van kindgesprekken binnen een scheidingssituatie en in verslaglegging daarover;
  • kan op relatief korte termijn (binnen circa 6 weken) een verslag aanleveren waarin de positie en stem van het kind in een scheidingssituatie wordt belicht.
  • dit verzorgen tegen relatief lage kosten.

De kwaliteit van de Kindbehartiger wordt geborgd via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut.

logo Beroepsvereniging Kindbehartiging

Meer informatie over kindbehartiging vind je op de website van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.

www.kindbehartiger.nl

[Kind en ik] Opleidingen

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
KvK 30199322
NL001856122B24

Lid van
RBCZ
NVPA
AGB
SCAG
SKJ
Kindbehartiger
CRBKO