Algemene voorwaarden [Kind en ik] Opleidingen


Laatst gewijzigd 25 februari 2022

Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • Een schriftelijk, mondeling of telefonisch gedaan aanbod wordt aanvaard.
  • U zich aanmeldt voor een online of offline training, cursus, programma, seminar of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • U een (digitaal) product aanschaft via de website.

 

Bescherming privacy

Privacy verklaring AGV wet voor [Kind en ik] Opleidingen. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door ons, [Kind en ik] Opleidingen. Onze gegevens staan op onze website kindenik.nl . Kita Bronda is als eenmanszaak-eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Binnen Kind en ik Opleidingen is Kita Bronda de enige die met uw gegevens omgaat en ze verwerkt, er zijn geen andere medewerkers die met uw gegevens omgaan of ze kunnen inzien of verwerken. Kita Bronda verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, of email, telefoon en/of app.

 

Persoonsgegevens

In het dossier worden de volgende items vastgelegd: naam van de cliënt, adres van de cliënt, e-mailadres, hulpvraag, anamneseformulier, gebruik van medicijnen, alle behandeldata met verrichtingen, tussentijdse evaluaties, eindevaluatie, behandeldoelen, behandelplan, relevante correspondentie met de cliënt, toestemming van de cliënten t.b.v. contact met de verwijzer of de huisarts en toestemming van beide ouders of tekenbevoegden (bij minderjarigen). 

 

Doeleinden

Kita Bronda verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: Het onderhouden van contact; Een goed verloop van de gezinstherapie, -bemiddeling, Kindbehartiging en training; Het verrichten van administratieve handelingen;

Verbetering van de dienstverlening; Facturering; Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;

Informeren van de klant van nieuw aanbod; Nakoming van wettelijke verplichtingen; Het voeren van geschillen;

Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven en informatie op de website, en dit alleen met aparte toestemming van uzelf (zie ook de tekst onder het kopje profilering).

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 2 mei 2018. Kita Bronda kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Kita Bronda hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; De bescherming van haar financiële belangen; De verbetering van haar diensten; Beveiliging en het beheer van haar systemen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden: verwerking

In het kader van zijn dienstverlening kan Kita Bronda persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Kita Bronda kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: de IT-leveranciers van onze website en onze systemen Autorespond en Yourhosting.nl (emailadres en naam alleen, voor nieuwsbrieven met uw toestemming, en u heeft zelf altijd toegang tot die gegevens om ze te verwijderen). Uw gegevens worden door minimaal één goed gekozen sterk password beschermd, wat zelf weer in een gecodeerde software kluis staat, die alleen door Kita Bronda te openen is.
Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Kita Bronda aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Kita Bronda zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen, tenzij met uw expliciete toestemming (zoals nu alleen het geval is voor de eigen nieuwsbrieven van Kind en ik Opleidingen; u krijgt die via Autorespond waarvoor u toestemming heeft gegeven en naast Kita Bronda zelf ook altijd toegang heeft tot uw gegevens).

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen: aan hen is nu gevraagd of zij “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd zijn.
De recentere en strengere GDPR General Data Protection Regulation is vaak door hen ook al ondertekend en in werking gezet. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van, LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving, en hebben vaak ook al een GDPR General Data Protection Regulation gecertificeerde
medewerker en een proces op gang om ook aan GDPR regels te voldoen.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Kita Bronda zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Kita Bronda zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Dossiers dienen conform de WGBO 20 jaar te worden bewaard. Na afloop van deze bewaartermijn dienen de dossiers ook daadwerkelijk vernietigd te worden (gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden, voor minderjarigen gaat de bewaartermijn pas in na het bereiken van de 18-jarige leeftijd). Bewaren mag dan alléén indien er voor die specifieke cliënt reden is om het dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld bij chronische klachten, bij de verwachting dat iemand terugkomt of bij erfelijkheidsinformatie. Het is dan te adviseren de motivatie om een dossier langer te bewaren vast te leggen in het betreffende dossier. De financiële administratie wordt conform de vereisten van de Belastingdienst 7 jaar bewaard.

 

Een cliënt heeft recht op een afschrift van het dossier, indien hij of zij daar om vraagt. Zowel personen die niet betrokken zijn als ook zorgverleners die wel betrokken zijn bij de behandeling kunnen geen inlichtingen over de cliënt ontvangen zonder toestemming van deze cliënt. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Kita Bronda passende beveiligingsmaatregelen genomen: zij is zelf de enige die uw gegevens gebruikt en verwerkt, en alle gegevens zijn met minimaal één password beveiligd. Backups worden gemaakt op een harde schijf in een fysieke kluis; ook dat alleen door Kita Bronda. Er is een stappenplan voor als er een datalek wordt geconstateerd.

 

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

 

Annulering particulier

Producten of diensten die u via de website aanschaft, kunnen zonder opgave van reden worden binnen 14 dagen worden geannuleerd (herroepingsrecht), door middel van het sturen van een e-mail aan kita.bronda@kindenik.nl.

Consulten kunnen tot 36 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij een annulering van een consult binnen 36 uur voor de afspraak breng ik €25,- in rekening.

Bij het aanschaffen van een product of dienst waarbij de levering als tijdens de bedenktijd van 14 dagen plaats vindt, ziet u vanaf het moment dat de cursus start af van het herroepingsrecht. Een online programma is gestart op het moment de eerste les of module online staat en u de inloggegevens hiervoor heeft ontvangen.

 

Annulering instellingen/bedrijven/ondernemers

Na de dag van aanmelden gelden 14 dagen als bedenktijd. Binnen de 14 dagen na de aanmeldingsdag is er de mogelijkheid om kosteloos te annuleren.

Er worden wel annuleringskosten in rekening gebracht bij annulering:

  • 10% van de cursuskosten na 14 dagen na de aanmeldingsdag en tot 30 dagen voor aanvang van de cursus,
  • 50% van de cursuskosten 30 - 14 dagen voor aanvang van de cursus.
  • 90% vanaf 14 dagen voor aanvang van de scholingsdeelname-kosten.

De annulering, of verplaatsing van deelname, dient schriftelijk of per email (info@kindenik.nl) te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door [Kind en ik] Opleidingen de annuleringsdatum is.

Bij annulering van de deelname door de deelnemer of annulering van de cursus door [Kind en ik] Opleidingen, worden de cursuskosten min de annuleringskosten binnen 14 dagen teruggestort en wordt een creditfactuur per mail verstuurd.

 

 

 

Betaling

Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik in redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

 

Vervanging

Als een trainer door ziekte of overmacht geen training kan geven, staat het hem vrij een vervanger in te schakelen of de training in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

 

Verplaatsing training datum

In geval van onvoldoende deelnemers kan een trainingsdatum verplaatst worden.

 

Aansprakelijkheid en klachtenprocedure

Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen. Indien u een getekend behandelcontract heeft met mij als gezinstherapeut/trainer, dan kunt u een klacht indienen via NVPA/SCAG. Indien u een getekende overeenkomst heeft via Kindbehartiger, kunt u een klacht indienen bij Kindbehartiger.nl, indien u een getekend plan heeft via de gemeenten van de Regionale Lekstroom of Samen-Veilig, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de gemeente. Indien u een klacht heeft over de nascholing kunt u de op de site vermelde procedure volgen om een klacht in te dienen (https://training.kindenik.nl/klachtenprocedure/) De  aansprakelijkheid van [Kind en ik] Opleidingen gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de dienst. Mijn aansprakelijkheid voor zaakschade gaat niet verder dan het bedrag dat mijn verzekering in een voorkomend geval daadwerkelijk uitkeert. Als de verzekering niet uitkeert, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot een overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

 

Intellectueel eigendom

Het trainingsmateriaal wat gebruikt wordt in (online) trainingen of nascholingen, in werkboeken, readers, boeken en dergelijke is ontwikkeld door de hoofdtrainer en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Teksten in nieuwsbrieven, e-books, en op de website mogen niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Kita Bronda een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Kita Bronda verzoeken om  overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Kind en ik Opleidingen, op het adres op de website www.kindenik.nl .
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kita Bronda laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[Kind en ik] Opleidingen, Kita Bronda

 

[KIND EN IK]

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
E info@kindenik.nl
KvK 30199322

NL001856122B24

Lida van RBCZ, NVPA, AGB, SCAG, SKJ, Kindbehartiger, CRBKO

 

[Kind en ik] Opleidingen

Bezoekadres:
Utrecht, Hooghiemstraplein 78
KvK 30199322
NL001856122B24

Lid van
RBCZ
NVPA
AGB
SCAG
SKJ
CRBKO