Klachtenprocedure als Kindbehartiger

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een Kindbehartiger zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of haar heeft gedragen een klacht in te dienen. Niet kan worden geklaagd indien een Kindbehartiger niet in officiële opdracht en vanuit de rol van de Kindbehartiger bij de aangelegenheid betrokken is.
Wanneer de klacht richting een professional is gericht vanuit een andere rol en elders reeds een klacht is ingediend, wordt bekeken of de klacht al dan niet in behandeling kan worden genomen.
2. Informatie over het indien en van een klacht kan worden aangevraagd bij de Beroepsorganisatie Kindbehartiger via: info@kindbehartiger.nl
3. De klager ontvangt een bevestiging van het bericht van de vraagstelling en uitleg over de procedure van de klachtafhandeling.
4. Vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger wordt bekeken of een andere weg kan worden doorlopen middels een gesprek dan wel dat de procedure moet worden ingezet rondom de klacht afhandeling.
5. Klachten wordt ingediend bij de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger via: stichtingkwaliteit@kindbehartiger.nl
6. De behandeling van de klacht geschiedt door de klachten functionaris van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger. De klacht zal door de klachten functionaris van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger vertrouwelijk worden behandeld.
7. De klager ontvangt een bevestiging van de klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van ontvangst van de klacht en een korte omschrijving van de feiten alsmede de procedure van de klachtafhandeling.
8. Zowel de klager als de Kindbehartiger op wie de klacht betrekking heeft, worden in de
gelegenheid gesteld om te worden gehoord binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht.
In beide gevallen wordt hiervan een beknopt schriftelijk verslag opgemaakt. Het verslag wordt
bewaard door de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.
9. De klacht wordt door de klachten functionaris van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht teruggekoppeld aan de klager en aan de
Kindbehartiger op wie de klacht betrekking heeft als ook aan de Beroepsorganisatie Kindbehartiger.
Hierbij worden schriftelijk en gemotiveerd de bevindingen van het onderzoek naar de klacht
teruggekoppeld, de maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen waar nodig ondernomen
zullen worden alsmede eventuele vervolgstappen die al dan niet open staan voor de klager .
Copyright Beroepsorganisatie Kindbehartiger 2017
10. Indien een langere periode nodig is voor de afhandeling van de klacht, dan wordt de
klager hiervan binnen de gestelde periode van 6 weken schriftelijk op de hoogte gesteld
en wordt een indicatie afgegeven binnen welke termijn verwacht
wordt dat de afhandeling zal plaatsvinden waarbij een maximale termijn van 4 aanvullende weken
wordt aangehouden.
11. Het oordeel van de klachten functionaris van de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger is bindend voor zowel de klager als voor de
Kindbehartiger op wije de klacht betrekking heeft.
12. De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger draagt zorg voor de registratie van de ingediende klachten, de aard van de klachten, alsmede
de aanleiding van de ingediende klachten en de getroffen maatregelen. Klachten worden minimaal een jaar bewaard.

Klachtenprocedure als therapeut

Ethische code voor de trainer en therapeut

De trainers/therapeuten van [Kind en ik] Opleidingen handelen volgens een ethische code die is opgesteld door de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Dit is een onafhankelijke commissie die klachten van cliënten in relatie tot trainers en begeleiders beoordeelt. De Ethische code bestaat uit richtlijnen waaruit de trainer/begeleider dient te handelen en een klachtenprocedure. Klik hier om te lezen over de ethische code.
Indien je een klacht hebt over een trainer/therapeut van [Kind en ik] Opleidingen, kun je de klachtenprocudure volgens van de Beroepsvereninging NVPA, via deze link.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Klachtenprocedure voor ouderbemiddeling via Geynwijs, Samen-Veilig Nieuwegein

Deze loopt via SKJ Jeugd.

U vindt de beschrijving voor het indienen voor een klacht hier